Prijsbereik: Van €0 naar €700.000

Stienstra verhuurt, verkoopt en beheert woningen in Nederland, België en Duitsland. Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. U kunt erop vertrouwen dat we veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Op deze pagina leggen we u uit hoe we dat doen, waarvoor we uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

Indien u een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, werksituatie, kopie paspoort of identiteitskaart (zonder BSN nummer) en gegevens over uw inkomen.

Uitgangspunten

Wij hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van de huur- of koopovereenkomst zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen;
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • Persoonsgegevens worden alleen binnen de EU verwerkt;
 • Wij gebruiken geen profilering;
 • Wij houden ons aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. We beschermen uw privacy goed en we werken natuurlijk binnen de kaders van de wet. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin de regels staan over het beschermen van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

De AVG richt zich op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms verwerken we uw gegevens anoniem. Officieel gaat het dan niet meer om persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

We vragen alleen uw naam- en contactgegevens en uw inkomensgegevens als u zich bij ons (voor)inschrijft. Met deze gegevens kunt u reageren op vrijkomende woningen. Als u bij ons huurt, gebruiken we onder andere uw naam- en contactgegevens, en uw betaalgegevens.

Soms gebruiken we gegevens ook in andere situaties. Onze klantenservice gebruikt bijvoorbeeld een aantal gegevens om u goed te kunnen helpen. Tenslotte gebruiken we persoonsgegevens voor onderzoek, het afhandelen van juridische geschillen en het bestrijden van fraude.

Stienstra heeft uw persoonsgegevens nodig voor onder andere de volgende doeleinden:

Leveren van diensten

 • Het uitvoeren van de huur- of koopovereenkomst;
 • Het authenticeren van de klant;
 • Het online bieden;
 • Het inschrijven als woningzoekende (woningalert);
 • Klantenservice;
 • Klantenportaal;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 • Het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • Het onderhouden en repareren van roerende en onroerende zaken;
 • Het behandelen van geschillen en klachten.

Bedrijfsvoering

 • Meten van kwaliteit dienstverlening;
 • Interne bedrijfsvoering (management informatie);
 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Controle bedrijfsvoering (accountant);
 • Het aansturen van derden die in opdracht van Stienstra diensten aan u leveren.

Onderzoek en statistiek van diensten

 • Bijhouden van het aantal (nieuwe) klanten;
 • Het houden van enquêtes;
 • Analyseren van deze data.

Bestrijden fraude en criminaliteit

 • Bijhouden van huurachterstand;
 • Onderzoek naar (woon)overlast;
 • Onderzoek naar (woon)fraude;
 • Het bestrijden van criminaliteit, fraude en overlast.

Afhandelen juridische geschillen

 • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil.

Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig om onze dienstverlening uit te voeren. We kunnen u dan alleen helpen als we deze gegevens van u hebben. Bijvoorbeeld een machtiging om de huur te betalen. Hierbij vragen we nooit meer gegevens dan we echt nodig hebben.

Wettelijke verplichting

Voor het verhuren of verkopen van een woning maken we een overeenkomst. Deze kunnen we alleen maken als we vooraf een aantal persoonsgegevens hebben. We noemen dit de precontractuele fase, oftewel de fase voordat we het contract tekenen.

Enquêtes

Soms voeren structurele enquêtes uit om onze dienstverlening te toetsen en verbeteren. Ook houden we soms incidentele enquêtes, bijvoorbeeld voor een project. In zo’n enquête vertellen we altijd wat het doel is van de enquête, waar we de resultaten voor gebruiken en of de enquête anoniem is.

Profielen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, oftewel het gebruik van automatische profielen. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

Delen van gegevens met andere partijen

Voor een aantal van onze activiteiten schakelen wij andere partijen in, zoals bijvoorbeeld aannemers voor het onderhoud aan uw woning. Deze partijen krijgen alleen gegevens van u die zij nodig hebben. Meestal is dit uw adres en uw telefoonnummer of e-mailadres om een afspraak te maken.

Voor de aanpak van zaken als overlast, hennep en fraude werken we samen met de gemeente, politie of andere partijen.

Aan huurdersverenigingen verstrekken we enkel het adres van de verhuurde woningen, zonder naam van de huurder. Het adres op zichzelf is geen persoonsgegeven en daardoor is op deze verstrekking de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet van toepassing.

Stienstra is soms op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Gegevens via anderen

Uw gegevens verzamelen wij in beginsel alleen via u.

We gebruiken een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. Deze leveranciers zijn onze verwerkers, dus hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers. Stienstra is en blijft in deze de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens.

Onze uitwisseling van gegevens valt binnen de wettelijke kaders.

Gebruik van gegevens binnen de EU

Ons uitgangspunt is om uw persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. We beschermen uw gegevens zo altijd op een passend niveau. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt namelijk binnen de EU.

Beveiliging van uw gegevens

U kunt erop vertrouwen dat we uw persoonsgegevens goed beveiligen. We kiezen altijd voor een beveiligingsniveau dat past bij de technische ontwikkeling en de kosten. Zo voorkomen we zo goed als we kunnen dat de verkeerde mensen uw gegevens kunnen zien, veranderen of openbaar maken, dat uw gegevens verloren raken of op een andere manier verkeerd gebruikt worden.

Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijn van uw gegevens

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van het type gegevens en het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Natuurlijk bewaren we gegevens niet langer dan nodig en/ of wettelijk is toegestaan.

Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Het is uw recht dat wij uw privacy goed beschermen. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u mag de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken;
 • Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet kloppen, mag u deze aan laten passen;
 • Recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waar we ze voor gevraagd hebben, mag u ons vragen deze te verwijderen. Behalve als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst;
 • Recht op beperking: in de periode dat wij uw verzoek rond een van bovenstaande rechten verwerken, heeft u het recht om beperking van het verwerken van gegevens aan te vragen;
 • Recht van dataportabiliteit: u mag ons vragen alle gegevens die wij van u hebben, over te dragen aan een (verhuur) organisatie die u aanwijst. Dit kan alleen als wij deze gegevens verwerken op basis van toestemming of overeenkomst, niet als wij deze verwerken op wettelijke grond;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens als wij deze verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Wilt u gebruikmaken van de rechten die hierboven zijn genoemd? Stuur dan een e-mail naar privacy@stienstra.nl

Of een brief naar:

Stienstra 
T.a.v. Privacy 
Postbus 79 
6400 AB HEERLEN

Om uw identiteit te bevestigen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw burgerservicenummer daarop onleesbaar. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Wanneer een verzoek wordt gedaan, krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

De volgende gegevens worden niet door Stienstra gedeeld:

 • Aantekeningen en notities die door Stienstra voor intern gebruik zijn gemaakt;
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman, worden niet gedeeld;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 43 Wbp.

De Stienstra website

Stienstra verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren.

We kunnen surf- en klikgedrag informatie verzamelen over uw bezoek aan de Stienstra website, inclusief de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.

Lees hier over ons cookiebeleid.

Contact opnemen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres: privacy@stienstra.nl

Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Stienstra  
T.a.v. Privacy  
Postbus 79  
6400 AB HEERLEN

Stienstra behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

 

Versie: 01 mei 2023