Prijsbereik: Van €0 naar €700.000

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de internetsite Stienstra.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘internetsite‘) van Stienstra. Stienstra houdt hoofdkantoor te Heerlen op het adres Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, telefoon: 045 - 5638300. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Op de Stienstra website wordt u informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. U kunt onder meer online reageren op woningen of hierover meer informatie opvragen.

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. In het Privacy Statement en Cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd.

Door het bezoeken en het gebruiken van de website stienstra.nl, hierna te noemen ‘website‘, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer, het Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Stienstra tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stienstra expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld. Stienstra garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Credit-check

Stienstra maakt u er op attent dat het in behandeling nemen van uw verzoek tot inschrijving als huurder gepaard kan gaan met een credit-check ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stienstra hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stienstra verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze internetsites van derden. Stienstra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Stienstra geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Stienstra, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo‘s). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan getoonde afbeeldingen of plattegronden. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienstra of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienstra is het niet toegestaan links naar sites van Stienstra weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stienstra stuurt, kunnen onveilig zijn. Stienstra raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stienstra te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stienstra te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stienstra en zijn onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Stienstra op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stienstra of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stienstra.

Misbruik

Stienstra behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Stienstra behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Versie: 19 juli 2018