BEGRIPPENLIJST
In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stienstra: Stienstra, gevestigd te (6411 BW) Heerlen aan de Kruisstraat 56. Stienstra exploiteert via haar "Website" een online platform waarop Woningen worden aangeboden. Stienstra wenst met haar diensten beschikbare huur- en koopwoningen aan te bieden;
 • Website: de website van Stienstra die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.stienstra.nl. Op de Website wordt informatie aangeboden over beschikbare woningen;
 • Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website;
 • Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte;
 • Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare huur- (en/of koop)Woningen op de Website.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Stienstra worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Stienstra aangaat bij het gebruik van de Website en/of levering van diensten door Stienstra.

1.2 Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Stienstra raadt u aan deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen.

1.3 Stienstra kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website.

1.4 Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website.

Artikel 2 - Bescherming van uw privacy

2.1 In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Stienstra.

3.2 Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Stienstra in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Artikel 4 - Toegestaan gebruik van de website

4.1 Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.

4.2 Het is Gebruikers slechts toegestaan om één kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

4.3 Het is Gebruikers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website van Stienstra) aan te brengen, indien Stienstra daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan marketing@stienstra.nl. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt Stienstra zich het recht voor om de uit dit niet- toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

Artikel 5 - Misbruik van de website

5.1 Als misbruik van de Website wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - aangemerkt:

 1. Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 2. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden ("screen scraping");
 3. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 4. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienstra anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, "reverse-engineeren", decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website.

5.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.3 Op de via de Website beschikbare data, en op het Woningaanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Stienstra. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het Woningaanbod op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

Artikel 6 - Gevolgen van geconstateerd misbruik van de website

6.1 Indien Stienstra aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan Stienstra onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

 1. Stienstra kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Stienstra, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Stienstra is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
 2. Stienstra kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;
 3. Stienstra kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 7 - Beperking aansprakelijkheid Stienstra

7.1 Stienstra sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Stienstra;
 2. onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is.
 4. wijzigingen in de diensten van Stienstra en/of wijzigingen van de Website.

Artikel 8 - Diversen

8.1 Stienstra kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Stienstra gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

8.2 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Stienstra heeft niet tot gevolg dat Stienstra afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

8.3 Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Stienstra overeen zijn gekomen.

8.4 Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

8.5 Deze Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd. Indien Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Stienstra zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 9 - Vragen, opmerkingen of klachten

9.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Stienstra kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email marketing@stienstra.nl Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

 

Stienstra BV

 

Kruisstraat 56
6411 BW Heerlen

Postbus 79
6400 AB Heerlen

Tel: 045 - 5638300
Fax: 045 - 5732580
BTW-nummer: NL005557999B01
KVK nummer: 004210189

Versie: 9 juni 2017