Menu

Zoeken op kaart

Liever zoeken op de kaart?

Klik om te zoeken op de kaart

----------

Zoeken op straatnaam

U weet de straatnaam al?

----------

Ons kantoor

Vanuit ons kantoor in Heerlen opereren wij door heel Nederland.

Kruisstraat 56
6411 BW Heerlen
Postbus 79
6400 AB Heerlen

Tel: 045 - 5638300
Fax: 045 - 5732580
BTW-nummer: NL005557999B01

Service

Eventuele klachten/storingen kunt u zowel schriftelijk als via deze website aan ons doorgeven.
Spoedeisende klachten/storingen kunt u, 24 uur per dag, melden via de servicelijn van de onderhoudsdienst tel. 045 – 571 85 95.

Disclaimer

Alvorens deze website te gebruiken verzoeken wij u de 'Gebruiksvoorwaarden' en de 'Privacyvoorwaarden' zorgvuldig te lezen. Met het gebruik van deze website geeft u aan kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden. Indien u zich niet kunt verenigen met één of meerdere voorwaarden dient u geen gebruik te maken van deze website.

Algemeen

Deze website - www.stienstra.nl - is samengesteld door de besloten vennootschap Stienstra Interholding B.V. te Heerlen, hierna te noemen: 'Stienstra.nl'.

Adres: Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Telefoon: 045 - 563 8300
E-mail: info@Stienstra.nl
KvK-nummer: 14058483

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die Stienstra.nl of haar dochterondernemingen, partners of contractspartijen of overige derden schade toe kunnen brengen, dan wel handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of buitenlandse wet- en regelgeving. Onder de hiervoor genoemde handelingen wordt onder meer verstaan:

  • het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Stienstra.nl en/of derden;
  • de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
  • vernieling, beschadiging of op andere wijze onbruikbaar maken van het systeem en/of andere computersystemen en/of software van Stienstra.nl en/of derden;
  • het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren en/of vernietigen van communicatie of gegevensopslag;
  • het zonder toestemming binnendringen of trachten binnen te dringen van het systeem en/of andere computersystemen ("hacken");
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno en crimineel dataverkeer.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienstra.nl, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien Stienstra.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan webmaster@Stienstra.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Stienstra.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Stienstra.nl en/of haar leveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienstra.nl. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Stienstra.nl en/of haar leveranciers, behoudt Stienstra.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aan de informatie, zoals die in deze site wordt weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Stienstra.nl besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens, geeft Stienstra.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Stienstra.nl zijn verbonden. Stienstra.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Stienstra.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stienstra.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze cookies bevatten uitdrukkelijk geen persoonlijke informatie, maar worden enkel gebruikt voor gepersonifieerde diensten op de website. Stienstra.nl raadt het gebruik van gepersonifieerde diensten op computers in openbare ruimten, zoals bibliotheken en/of internetcafe's, af. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

Berekeningen

De berekeningen die op de website kunnen worden gemaakt zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De berekeningen worden niet opgeslagen, maar blijven wel tijdens een sessie voor u beschikbaar.

Overige

Stienstra.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Stienstra.nl en u naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.

Persoonsgegevens

Stienstra.nl is niet aansprakelijk voor de beveiliging van vrijwillig aan haar kenbaar gemaakte persoonsgegevens en andere informatie door u. U bent er zich van bewust dat, door vrijwillig de persoonsgegevens en andere informatie aan Stienstra.nl te verzenden of anderszins kenbaar te maken, deze gegevens door derden kunnen worden opgevangen of gekraakt.

Indien u deze website bezoekt en/of in het kader van 'login' persoonsgegevens doorgeeft, gelden hiervoor de in deze disclaimer genoemde voorwaarden en deze dienen door u te worden geaccepteerd.

Er worden door Stienstra.nl geen persoonsgegevens van u verzameld.

De Gebruiksvoorwaarden zijn integraal van toepassing op bovenstaande privacyvoorwaarden. Stienstra.nl behoudt zich het recht voor om de privacyvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De privacyvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Stienstra.nl en u naar aanleiding van de privacyvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. Ten aanzien van geschillen met consumenten zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.